เข็มรัตน์ กองสุข

เข็มรัตน์ กองสุข
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
ปีพุทธศักราช 2555

เข็มรัตน์ กองสุข

เกิด: 26 พฤษภาคม 2490
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2555 

การศึกษา :  
2516 - ศบ.ประติมากรรม เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2523 - ศม.ประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิทรรศการ :  
- นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 
- การแสดงงานประติมากรรมกลุ่มประติมากรรมไทย ครั้งที่ 1-2 
- การแสดงงานของสมาคมประติมากรรมไทย ครั้งที่ 1 
2550 - "เสาแห่งความเพียร" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
          - โครงการการแสดงประติมากรรมขนาดเล็กครั้งที่ 2 ณ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า    
             เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
2552 - นิทรรศการศิลปกรรม "โคมแก้วแห่งความสุกใส" หอศิลป์ PSG Gallery 
2553 - "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ 

รางวัล/เกียรติยศ :  
- รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม (จิตรกรรม) การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29  
- รางวัลเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 
2530 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
2531 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 34 
2532 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 35 
2533 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม จากการแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 36 
2538 - รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41 
2555 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)