สกล มาลี

สกล มาลี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา จิตรกรรมไทย 
ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

สกล มาลี

เกิด : 20กรกฎาคม 2531 
ที่อยู่ : 83หมู่11ต.จำปาขัน  อ.สุวรรณภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45130

ประวัติการศึกษา
2544
- โรงเรียนเมืองจำปาขัน จ.ร้อยเอ็ด 
2550
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
2554
- สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี(เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2559
- สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน
ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชา จิตรกรรมไทย 
ภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เกียรติประวัติและการแสดงผลงาน :
2556
- แสดงงาน การประกวดศิลปกรรม มองสิงห์ ผ่านศิลป์ ฉลองวาระครบรอบ 80 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
- แสดงงานศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 5 หัวข้อ สุวรรณภูมิ
- รางวัลสนับสนุนพิเศษ nan me fine arts award ครั้งที่ 8
2557
- รางวัลชมเชยศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 หัวข้อ บ้านเรา
- แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 36
- แสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  60
- แสดงงานศิลปกรรมลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3                               
- รางวัลพิเศษการประกวดศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 26
- รางวัลพิเศษ nan me fine arts award ครั้งที่ 9 หัวข้อใต้ร่มพระบารมี
2558
- แสดงงานศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 1
- แสดงงานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 หัวข้อ สมเด็จพระเทพของชาวไทย
- แสดงงานจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 5 หัวข้อ ดนตรี กวีศิลป์                             
- แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 37
- แสดงงานศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ อนาคตออกแบบได้  
- แสดงผลงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61
- แสดงงานศิลปกรรม อมตะ ครั้งที่ 6 หัวข้อ อมตะเนรมิตศิลป์
2559
- แสดงงานศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2
- แสดงงานศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 5 หัวข้อ สัมพันธภาพและความรัก
- รางวัลชมเชยจิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 6 หัวข้อ เฉิดฉายประกายแดด
- รางวัลดีเด่นศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 31 หัวข้อ พอเพียงเพียงพอ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนของชาวไทย
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงจิตรกรรมไทยแนวประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 38 
- รางวัลพิเศษ nan me fine arts award ครั้งที่11 หัวข้อ อนุรักษ์ธรรมอนุรักษ์ไทย                  
2560                   
-แสดงงานศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 32 
- แสดงงานนิทรรศการ  กลุ่ม หัวรุ่ง ณ หอศิลป์จามจุรี -แสดงงานจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 
-แสดงงานจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 7 - เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะ “ครุศิลป์” ครั้งที่ 8  
-แสดงงาน The Spirit of Thailand from traditional to contemporary  ณ ประเทศเกาหลีใต้ 
2561                 
-แสดงงานนิทรรศการศิลปกรรม ปตท.ครั้งที่ 33 
- รางวัลที่ 1 เหรียญทอง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ ๔๐ โดยมูลนิธิบัวหลวง 
2562                
-แสดงนิทรรศการ จิตรกรรมวิถีชีวิตอีสาน ณ พีเพิลแกลเลอรี่ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
-แสดงนิทรรศการศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ ๔ ณ หอศิลป์กรุงไทย 
-แสดงนิทรรศการจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ ๙  
-แสดงนิทรรศการศิลปกรรทช้างเผือก ครั้งที่ ๘ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 
-แสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๖๕ ณ หอศิลป์เจ้าฟ้า 
-รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง จิตรกรรมไทยแนวประเพณี จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๔๑ โดยมูลนิธิบัวหลวง 
-แสดงนิทรรศการกลุ่มเพชรอีสาน นิทรรศการ “โฮม” ณ ศุภโชค ดิ อารต์ เซ็นเตอร์ 
-แสดงนิทรรศการคณาจารย์ภาควิชาศิลปะประจำชาติ “กลุ่มตึก๖”ณ หอศิลป์จามจุรี 
-แสดงนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๖๕  
2563
-รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมปตท.ครั้งที่๓๕ -แสดงนิทรรศการ๔๕ปีภาควิชาศิลปะประจำชาติ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
-แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๔๒  
-แสดงงานนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัยอีสาน โคราชเมืองศิลปะ ณ จังหวัดนครราชสีมา