ธวัชชัย หอมทอง

ธวัชชัย หอมทอง
ศิลปิน

ธวัชชัย หอมทอง

เกิด : 7  มิถุนายน  พ.ศ. 2515
สถานที่เกิด : ​อำเภอเมืองฯ  จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่ :  บ้านเลขที่ 17  ถนนพนม  ซอยพนม 4  อำเภอเมืองฯ  จังหวัด อุบลราชธานี 34000
E-mail : watstudiothai@hotmail.com​
ปัจจุบัน : ศิลปิน-อาจารย์

ประวัติการศึกษา
-โรงเรียนอาเวมารีอา จังหวัดอุบลราชธานี
-โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การแสดงผลงาน
2561
-นิทรรศการศิลปกรรม ติตา แกลเลอรี่ จังหวัดเชียงใหม่
2560
 “จิตรกรรมจากลุ่มน้ำโขง
2558 - 2560
- อัญชลีแกลเลอรี่ ลำปาง 
2560
- “โขง ชี มูล” โขงเจียม อุบลราชธานี 
2559
- “วิถีชีวิตลุ่มน้ำโขง ชี มูล” โรงเรียนเบญจมะมหาราช 
2553 
- “ร่างกาย”  สุ จิ ปุ ลิ แกลเลอรี่  จังหวัดอุบลราชธานี 
2553 
-  “แผ่นดินหรรษา”  หอศิลป์แห่งจามจุรี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2550 
-“ความเชื่อและความหวัง”  มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี คลองหก  ปทุมธานี 
2546 
-“Warm” สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ 
2545  
-“Space for Prayer”  May แกลเลอรี่ กรุงเทพมหานคร 
2544  
-“Have you ever seen This Land”  สถาบันเกอเธ่  กรุงเทพฯ 
2543  
-“The Stream” สถาบันวิทยนิทรรศน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก รางวัลและเกียรติประวัติ 2538   รางวัลสร้างสรรค์ประติมากรรมเยาวชน ติดตั้ง ณ สวนลุมพินี  กรุงเทพฯ
2537   
- เข้าร่วมโครงการมิตรภาพ ศตวรรษที่ 21 ณ ประเทศญี่ปุ่น สาขาทัศนศิลป์
2552   
- ตัวแทนศิลปินไทยในมหกรรมแกะเทียนนานาชาติ  จังหวัดอุบลราชธานี 
2555   
- ไทยเกาหลี  เมืองกวังจู เกาหลีใต้ “ความทรงจำ” ศิลปะจัดวางและแสดงสด (Performance and Installation Art)หอศิลป์  MITE-  Ugro Art Space 
2555   
- ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ  พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ 
2556   
- ผลงานวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม  มูลนิธิหอศิลป์พระนางเจ้าสิริกิตร์ ชื่อผลงาน “ร่องรอยวิถี     ชีวิตริมฝั่งแม่น้ำ” ศิลปะจัดวาง(Installation Art) 2557   ทุนอุดหนุนโครงงานสร้างสรรค์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2557   
- ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 14  
-  International Art Workshop : มหาวิทยาลัยราชภัฎธัญบุรี คลองหก ปทุมธานี
-  Asean International Art Workshop : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ     
-  เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการครุศิลป์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ 2 ครั้ง ณ หออัครศิลปิน ลำลูกา     
-  เข้าร่วมปฏิบัติงาน Art Workshop : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เครือข่าย ศิลปินอีสาน ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินอิสระ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
-  คณะกรรมการการตัดสินงานประกวดศิลปกรรม “ศิลปกรรมลุ่มแม่น้ำโขง” ณ หอศิลป์จำปาศรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2558  
- รางวัลเหรียญเงินจากการปฏิบัติการสร้างสรรค์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร 
2559  
 - นิทรรศการศิลปกรรม โขง ชี มูล ณ หอศิลป์มูลนิธิอีสานอารยะ จังหวัดอุบลราชธานี 
2559-2560  
- โครงการ ศิลปกรรม “ศิลป์ ศรีวนาลัย” ณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม พื้นที่อำเภอ โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
2560 
- โครงการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2561  
- โครงการนิทรรศการ “ศิลปกรรมสะท้อนวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง” ณ โรงละครมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  
- โครงการนิทรรศการ “น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ จังหวัดปทุมธานี
2562 
- รางวัลเหรียญเงินจาก Tokyo Metropolitan Art Museum
2563
- รางวัลเหรียญเงินศิลปกรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง โดยกระทรวงวัฒนธรรม