สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย
ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุรเดช วัฒนาประดิษฐชัย

เกิด : 9 สิงหาคม 2514
ที่อยู่ : แกลเลอรี่ 25/5 ถนนประดิษฐ์ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

ประวัติการศึกษา :
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาหาสารคาม 
- ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ :
2533 
- รางวัลที่ 1 ประเภทวาดเส้น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉียงหนือ
2534
- รางวัลที่ 1 ประเภทวาดเส้น การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคตะวันออกเฉยีงหนือ รางวัลชมเชย ศิลปกรรมวาดหวังสร้างสิ่งแวดล้อม 
บริษัทปราณีภัณฑ์
2535
- รางวัลที่ 1 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- รางวัลชมเชย จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
- รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9
2536
- รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลสนับสนุน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 10 
- รางวัลที่ 1 ศิลปกรรมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 โดยสํานักงานศูนย์ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) 
2537
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11
2538
- รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- รางวัลชมเชย ศิลปะร่วมสมัย โดยสายการบินสิงคโปแอร์ไลน์
2549
- รางวัลที่ 3 การประกวดศิลปกรรมอมตะอาร์ตอวอร์ด ครั้งที่ 2 
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 8
2550
- รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 9
- รางวัลที่ 1 ศิลปกรรม “มองสิงห์ ผ่านศิลป์” ในโอกาสครบรอบ 75 ปี บริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด
2551
- รางวัลดีเด่นการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 10
- รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม อมตะอาร์ตอวอร์ด ครั้งที่ 4
2552 
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 11 
2553
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 25
- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 12
2554 
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 13
รางวัลดีเด่น จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “84 พรรษา ธรรมราชาประชาธิปไตย” โดย วุฒิสภา 
2556
- รางวัลรองชนะเลิศ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2
2558 
- รางวัลชมเชยศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4
2559 
- รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมร่วมสมัยกรุงไทย ครั้งที่ 2 - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 18
2560 
- ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์พีระศรี เชิดชูศิลปินยอดเยี่ยม ครั้งที่ 17 
- คุรุศิลป์ รุ่น 8 หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เดินทางไปสหรัฐอเมริกา
- รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมร่วมสมัย กรุงไทย ครั้งที่ 3 - รางวัลที่ 3 ศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39 
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับที่ 3 การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 
- รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปกรรม “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” โดยธนาคารออมสิน 
- รางวัล สนับสนุนพิเศษ ศิลปกรรมนานมี ครั้งที่ 12 โดย บริษัท นานมี
2562 
- รางวัลพิเศษ ศิลปกรรมนานมี ครั้งที่ 14 โดย บริษัท นานมี

ประวัติการแสดง :
- แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37, 38, 39, 40, 51, 52, 54, 55, 56 
- แสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรนุ่ เยาว์ “ศิลป์ พีระศรี” ครั้งที่ 8, 9, 10, 11, 12 
- แสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 15, 16, 17, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33 
- แสดงศิลปกรรม “วาดหลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม” บรษิ ัท ปราณีภัณฑ์ 
- แสดงสิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกสิกรไทย ประจําปี 2535, 2536, 2537 
- แสดงจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ โดย AIT 
- แสดงจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ โดย ธนาคารกรุงเทพฯ 
- แดสงศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “จรยิ ธรรมไทย” โดย สยช. 
- แสดงจิตรกรรมทิวทัศน์ครั้งที่2มหาวิทยาลัยศลิปากร 
- แสดงศิลปกรรมโตชิบาไทยแลนด์ ครั้งที่ 6 
- แสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 9 
- แสดงศิลปกรรมยอดเยยี่ มแห่งประเทศไทย บริษัท ฟิลิปมอริส ครั้งที่ 1, 2, 3 
- แสดงศิลปกรรม เทิดกาญจนาภิเษกสมโภชน์ โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
- แสดงจิตรกรรมพานาโซนิค ครั้งที่ 1, 2 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 
- แสดงศิลปกรรมต้านภยั เอดส์ โดย สมาคมฝรั่งเศส 
- แสดงศิลปกรรมของภาควิชาศิลปไทย 
- แสดงศิลปกรรม เช่าฝันปันรัก 
- แสดงศิลปกรรมแห่งรัชกาลที่ 9 
- แสดงศิลปกรรมของสิงคโปร์ แอร์ไลท์ 
- แสดงศิลปกรรม วาดเส้นรว่ มสมัย ครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- นิทรรศการ 36 ปี ของภาควิชาศิลปะไทย - แสดงศิลปกรรม มองสิงห์ผ่านศิลป์ ครบรอบ 75 ปี และ 80 ปี บริษัท สิงห์ คอเปอเรชั่น 
- แสดงศิลปกรรม 84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย โดย วุฒิสภา 
- แสดงสิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย 
- แสดงศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1, 2, 3, 4 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 
- แสดงศิลปกรรม อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2, 3, 4, 5, 7 
- แสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัย UOB ครั้งที่ 7 
- แสดงศิลปกรรมร่วมสมัย โดยธนาคารกรุงไทย ครั้งที่ 1, 2, 3 การแสดง กลุ่มแสดงศิลปกรรม ชุดคนชนบท 
- แสดงศิลปกรรม กลุ่มไท-อีสาน ครั้งที่ 1, 2, 3 
- แสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ชดุ จินตภาพและความบริสุทธิ์ 
- แสดงศิลปกรรม บ้านศิลป์รามอินทรา
- แสดงศิลปกรรมกลุ่ม ฅ 
- แสดงศิลปกรรมกลุ่ม “เติมไฟศิลป์ ให้ถิ่นสกลนคร”