สุระศักดิ์ สาระกลม

สุระศักดิ์  สาระกลม  
ศิลปินอิสระ

สุระศักดิ์ สาระกลม

ประวัติส่วนตัวศิลปิน
ชื่อ-สกุล : นายสุระศักดิ์   สาระกลม  
เกิด : 19 ตุลาคม 2534  
ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 44 ม. 9  ต. เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
         โทร 0853153039
ประวัติการศึกษา :   คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาทัศนศิลป์(ประติมากรม) มหาวิทยาลัยมหาสาระคาม (จ. มหาสารคาม)
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม (จ. ร้อยเอ็ด)
โรงเรียนบ้านอี่โก่ม (จ. ร้อยเอ็ด)
เกียรติประวัติ
2557 - รางวัลดีเด่น สาขาประติมากรรม Young Thai Artist Award 2014

ประวัติการแสดงผลงาน :
2557  -  นิทรรศการหมายเลข 1 (Number One Exhibition)
- นิทรรศการ Young Thai Artist Award 10th
2558 - นิทรรศการ วิชาศิลปะนิพนธ์ (Art Thesis Exhibitions 2015)