อนุรักษ์ โคตรชมภู

อนุรักษ์ โคตรชมภู
อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด

อนุรักษ์ โคตรชมภู

เกิด : 6 มกราคม  2524
ที่อยู่ : ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม 44150


อาชีพ :

อาจารย์ประจําคณะศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด


การศึกษา

2547 - .. ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม] คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

2556 - ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม


นิทรรศการกลุ่ม

2001  - งานพิมพ์ภาพ, หอศิลป์ศิลปะและวัฒนธรรม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย

2545 - นิทรรศการศิลปะวันศิลปากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

  - นิทรรศการศิลปะโดยนักศึกษาและครู, การบ้านสุรี, มหาสารคาม, ประเทศไทย

2546 - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

2547 - นิทรรศการศิลปศาสตร์ 2547, หอศิลป์จําปาศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม

2549 - นิทรรศการรางวัลศิลปินเยาวชนไทย

2009 - กึ่งนิทรรศการศิลปะ ครั้งที่ 1 บ้านเพริน มหาสารคาม

  - นิทรรศการศิลปะโคกกกสถาน, พนนคร, มหาสารคาม, ประเทศไทย

2554 - นิทรรศการเกียรติศิลปินแห่งชาติ ดร.นนทิวัฒน์ จุนธพลิน หอศิลป์ E-hong Yamaha, มหาสารคาม

2012  - งานวาดภาพ - งานจิตรกรรม หอศิลป์ E-hong Yamaha, มหาสารคาม

2556 - นิทรรศการศิลปศาสตรมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  - นิทรรศการศิลปะชีวิตเส้น, ไลท์อัพแกลลอรี่, มหาสารคาม, ประเทศไทย

  - นิทรรศการศิลปากร และศิลปะศิลปะและศิลปะทํามิวเสะ

2014  - ศูนย์ศิลปะเรดาร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

  - นิทรรศการศิลปะศิลปกรรมแห่งชาติ, หอศิลป์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, ประเทศไทย

  - ภายในงานนิทรรศการศิลปะ, หอศิลป์ต้นตาล , ขอนแก่น, ประเทศไทย

  - ศูนย์แสดงศิลปะศรัทธา, หอศิลป์ Jhamchuri จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย


รางวัลและเกียรติยศ

2549 - รางวัลศิลปินไทย

2556 - ทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม