ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ

ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ

ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ

ที่อยู่ : 150/5 .วัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

ประวัติการศึกษา 

.. 2543-สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกทัศนศิลป์ 

จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
.. 2547-ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 


ประวัติการทํางาน

 การแสดงงานเดี่ยว 

.. 2544 “Rest for Cure” Si-Am Space คลองเตย กรุงเทพมหานคร 

.. 2544 “Cure” ห้องโถงช้ัน 1 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

รางวัล

.. 2546

-รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 20 เดอะสีลมแกลลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพฯ
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 49 หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ประเภทสื่อผสม 

-รางวัลดีเด่นศิลปกรรมนําสิ่งท่ีดีสู้ชีวิต ครั้งที่ 14” หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานคร 


การแสดงงานกลุ่ม 

.. 2546

-นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 20” เดอะสีลมแกลลอเรีย ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 

-นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49” หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการศิลปกรรมนําสิ่งที่ดีสู้ชีวิต ครั้งที่ 15” หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานคร
.. 2545

-นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48”
หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการศิลปกรรมนําสิ่งที่ดีสู้ชีวิต ครั้งที่ 14” หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้ากรุงเทพมหานคร 

.. 2544

เป็นนักแสดงในนิทรรศการแดกมึงแดกกูของศิลปินชาวดัชต์ MELLA JAARSMA หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.. 2543

-นิทรรศการ “First Come First Serve” โปรเจค 304 กรุงเทพมหานคร
Model in Binale International Design 2000 at Saint-Etienne, France
-นิทรรศการ “Senior Project in Visual Arts Exhibition” หอศิลป์วิทยนิทรรศน์ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

.. 2542

-นิทรรศการ “All Thai Alternative Contemporary Art Exhibition” Space Gallery ถนนสุขุมวิท 63 กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการศิลปกรรมนําสิ่งที่ดีสู้ชีวิต ครั้งที่ 11”
หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการ “Shadow Play” Curated โดยนาโอมิ อูราเบ About Studio / About Café ถนนไมตรีจิต กรุงเทพมหานคร นิทรรศการศิลปกับสัตว์ป่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า สาขาลาดพร้าว และปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการ “Project Future in Mind” ของศิลปินเยอรมัน Jarg Geisman หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 

 .. 2541

-นิทรรศการศิลปกรรมนําสิ่งที่ดีสู้ชีวิต ครั้งที่ 10”
หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร 

-นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 44” หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการ “Book” คลังสินค้าคุรุสภา ท่าพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการ การแสดงออกแนวใหม่ ในงานศิลปะร่วมสมัยของไทย : ความคิดริเริ่มและการสร้างสรรค์ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
.. 2540

-นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ําและสีน้ํามัน บ้านเจ้าพระยา ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นิทรรศการ “Project Natural Born Consumer” ของ มนตรี เติมสมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, วังสวนผักกาด, มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร
-
นิทรรศการศิลปกรรมนําสิ่งที่ดีสู้ชีวิต ครั้งที่ 9” หอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร