Kittipan Chinwannachot

Kittipan Chinwannachot
Artist

Kittipan Chinwannachot

การแสดงงาน 
2556 : ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 (รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์)
          : ศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 8
2560 : ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (ประติมากรรม) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 
2562 : ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 4