Win lyovarin

Win lyovarin

Win lyovarin

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2556

รางวัลซีไรต์
2540 - ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน
2542 - สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน