สิริวาภรณ์ โพธิ์อ่อง

สิริวาภรณ์   โพธิ์อ่อง
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปินอิสระ.

สิริวาภรณ์ โพธิ์อ่อง

สิริวาภรณ์   โพธิ์อ่อง

การศึกษา
ประถม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
มัธยม   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
             ILSC language school,    
             Brisbane Australia 
ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการแสดงงาน
2021
     •RCB portrait prize 2021     
       Rivercity,Bangkok
2022
     •นิทรรศการร้อยบุปผา 
       ล้ง1919 ,Bangkok
     •RCB portrait prize 2022     
       Rivercity,Bangkok

Facebook : siriwaporn pho-ong
Instagram : Siriwaphorn
Facebook: www.facebook.com/siriwaporn pho-ong