ชยกร มีทรัพย์สิทธิชัย

ชยกร มีทรัพย์สิทธิชัย
กำลังศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ สาขาประยุกตศิลปศึกษา .

ชยกร มีทรัพย์สิทธิชัย