Every thing is nothing 
คือผลงานภาพถ่ายของพันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ ที่รวบรวม งานตั้งแต่ปี 2008 ถึง ปี 2022 ตั้งแต่เริ่มสนใจธรรมะ จนถึงเข้ามาเรียนรู้ และ ปฏิบัติธรรม ศึกษาความเป็นจริงอันเป็น ธรรมดาของมนุษย์ ตามพระธรรมคำสั่งสอนของ พระพุทธเจ้า นิทรรศการครั้งนี้ มีความตั้งใจมั่น ที่ทำด้วยจิตที่สำนึกต่อ คุณแห่ง ธรรมะ ที่ทำให้ชีวิตของพันธ์สิริ เปลี่ยนแปลงไป อย่างสิ้นเชิง ด้วยความเข้าใจ ความเป็นธรรมดาอันเป็นธรรมชาติ ของ ทุกสรรพสิ่ง ที่ล้วนเลือนหายไปตามกาลเวลา