Baramee of art Charity 2nd 2020 : Awaken

Date: 04 July 2020 - 04 October, 2020

.

Click here to view

Nonthivathn Chandhanaphalin

นิทรรศการผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า ของศาสตราจารย์เมธีนนทิวรรธน์ จัันทนะผะลิน ที่ล้วนแฝงด้วยปรัชญาทางพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง ผู้ที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติจะสัมผัสได้ถึงพลังของความสงบนิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในบนรูปทรงที่เรียบง่าย กลมกลืน ในรูปแบบของนนทิวรรธน์ สะท้อนการอบรม ภาวนาตามหลักการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่เป็นไปเพื่อการระลึก ศึกษาสภาวะตามความเป็นจริงที่ปรากฏ พลังแห่งประติมากรรมทุกชิ้นสร้างแรงบันดาลใจ ต่อการตื่นรู้ เพื่อละคลายความเห็นผิด กลับสู่ความไม่มีอัตตาตัวตนนำทางสู่ความเบิกบานด้วยไกลจากกิเลส อันเป็นจุดหมายแท้จริงสูงสุดของชีวิต

Date: 04 July 2020 - 04 October, 2020

Click here to view


AWAKEN

.

Date: 04 July 2020 - 04 October, 2020

Click here to view


Vessantara Jataka 2020

Vessantara Jataka 2020

Date: 04 July 2020 - 02 October, 2020

Click here to view


Printmaking 2020

Printmaking 2020

Date: 07 March 2020 - 20 June, 2020

Click here to view


Support Us

Support Us

You can transfer money to support  Baramee of Art 

to baramee Dhamma Hall Foundation