การแสดงธรรม มหาชาติ เวสสันดรชาดก แสดงทุกวันธรรมสวนะ ตลอดพรรษา 2564 ณ หอธรรมพระบารมี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การบำเพ็ญอบรมเจริญบารมีที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ ในพระชาติสุดท้ายในโลกมนุษย์ ก่อนการตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อเป็นกำลังแห่งความเพียรในการเจริญกุศล และเป็นแนวทางแก่พุทธศาสนิกชน ในการอบรมเจริญปัญญา เพื่อความไกลจากทุกข์ 

และเพื่อสืบสานประเพณีการแสดงธรรมที่มีมายาวนานแต่โบราณกาล หอธรรมพระบารมี ได้เรียนเชิญ รศ. ลิปิกร มาแก้ว ศิลปินล้านนา สร้างสรรค์ผลงาน มหาเวสสันดรชาดก เทคนิค หมึกญี่ปุ่นบนกระดาษสา ขนาด 200x120 เซนติเมตร เพื่อจัดแสดงสื่อความหมายตามกัณฑ์ ในบริบทคล้ายคลึงการสร้างผ้าพระบด หรือผ้าผะเหวด ที่มีมายาวนาน ปรากฏในการแสดงเทศน์มหาชาติในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

“ในช่วงเวลาหนึ่งของประวัติศาสตร์ทางด้านจิตรกรรมฝาผนังล้านนา จิตรกรรมฝาผนังล้านนาในรูปแบบสกุลช่างล้านนาได้ถูกทำลายหายไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนตามสมัยนิยม รัฐนิยม และศรัทธานิยม ทำให้ลักษณะ รูปแบบ รวมถึงแนวคิดของจิตรกรรมฝาผนังล้านนาก็เปลี่ยนไป เกิดเป็นสกุลช่างรูปแบบใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากภาพประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ของสำนักพิมพ์ ส.ธรรมภักดี ซึ่งเขียนภาพต้นแบบโดย พระเทวาภินิมมิต (ฉาย เทียมศิลปชัย)  ศิลปินเอกในสมัยรัชกาลที่ ๕-๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์”

โดยผลงานอันทรงคุณค่าทั้ง 14 ชิ้น เมื่อจัดแสดงครบ 3 เดือน แล้ว รศ.ลิปิกร มาแก้ว มอบแด่หอธรรมพระบารมี เพื่อจัดแสดง และเป็นประโยชน์สาธารณะต่อไป