นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

ศาสตรเมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน (2489 - 2560)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 
ปีพุทธศักราช 2549

นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

เกิด : 16 ตุลาคม 2489 (2489 - 2560) 
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2549 สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) 

การศึกษา :  
2495 - โรงเรียนเทศบาล 16 วัดดีดวด 
2499 - โรงเรียนทวีธาภิเศก  
2505 - วิทยาลัยช่างศิลป์  กรมศิลปากร 
2508 - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2517 - บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2522 - อบรมเทคนิคการแกะสลักหินอ่อน เมืองคารารา ประเทศอิตาลี   
2530 - ศึกษาดูงานศิลปะ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประวัติการทำงาน :  
2514 - อาจารย์ภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2514 - 2522 - เลขานุการภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2523 - 2527 - หัวหน้าภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2527 - 2531 - คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2532 - 2533 - ผู้อำนวยการหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2538 - 2542 -  คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2525 - ปัจจุบัน นายกสมาคมประติมากรไทย 
2546 - 2553 - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

นิทรรศการเดี่ยว :  
นิทรรศการ One Man Show ประติมากรรม ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

นิทรรศการกลุ่ม : 
 - แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินประมาณ 40 ครั้ง ภายในประเทศ 
- แสดงประติมากรรมร่วมกับกลุ่มศิลปินในต่างประเทศที่ประหเทศเดนมาร์ก สาธารณประชาชนจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา เวียดนาม  

รางวัลเกียรติยศ : 
- ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน 3 ครั้ง และรางวัลที่ 3 เหรียญเงิน 2 ครั้ง ในการแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 – 22 และ 24 
- รางวัลที่ 2 การประกวดออกแบบพระพุทธรูป ที่วัดทองศาลางาม 
- ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประติมากรของประเทศไทย เข้าร่วมสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมไทยในงาน 3rd Asean Sculpture Symposium
   ณ กรุงจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย
 - ผลงานประติมากรรมได้รับคัดเลือกให้ขยายเป็นขนาด 4 เมตร เพื่อติดตั้งในอุทยาน เบญจสิริ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  
     พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา  
- เป็นผู้ออกแบบเหรียญและทำต้นแบบเหรียญ “พระมหาชนก” ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว  
- เป็นผู้ออกแบบและทำต้นแบบเหรียญ “ Agricola” ของ F.A.O. เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
- ได้รับคัดเลือกจากธนาคารกสิกรไทย ให้สร้างประติมากรรม ขนาด 2.50 เมตร ติดตั้งที่ สำนักงานใหญ่ เขตราษฎร์บูรณะ  
- ได้รับเลือกเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น สาขาผู้ให้การส่งเสริมทางด้านวิชาการของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร  
- ออกแบบและจัดสร้างประติมากรรม ขนาด 2 X 12 เมตร ที่สวนสันติชัยปราการ ป้อมพระสุเมรุ บางลำพู  
- ได้รับเลือกเป็นผู้แทนประติมากรของประเทศไทยเข้าร่วม Sculpture Symposium เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสงครามเกาหลี 
   โดย International Sculpture Friendship Association เพื่อนำประติมากรรมไปติดตั้งที่สุสานนานาชาติ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี 
- ได้รับเลือกเป็นภาคีราชบัณฑิตทางด้านวิจิตรศิลป์ สาขาประติมากรรม  
- ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2549 
- ได้รับโล่ “ คนดีศรีช่างศิลป์ ” จากวิทยาลัยช่างศิลป์ กรมศิลปากร