ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์

ห่มสวรรค์  อู่ม่านทรัพย์ 
ศิลปมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์

ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์    

เกิด ปี พ.ศ.2525, ขอนแก่น 

จบการศึกษาจากวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ลาดกระบัง, ระดับปริญญาตรีและโท สาขาศิลปไทยจากคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน กําลังศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต ที่ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห่มสวรรค์มีผลงานทั้งทางด้านทัศนศิลป์และวรรณศิลป์ มีงานเขียนเช่น หนังสือ Life ปรัชญาชีวิตปริศนา,  One Stroke Painting ครั้งเดียวแต่หลายหน, First Touch สัมผัสแรกของการแสดงออก