อัษฎายุธ อยู่เย็น

อัษฎายุธ  อยู่เย็น 
ประติมากรของสำนักช่างสิบหมู่ และกลุ่มงานประติมากรรม กรมศิลปากร

อัษฎายุธ อยู่เย็น

เกิด : 15 มิถุนายน 2529

การศึกษา 
- ศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทำงานที่ กรมศิลปากร ประติมากรของสำนักช่างสิบหมู่ และกลุ่มงานประติมากรรม