IN-TA-LIT ปรากฏการณ์ทางศิลปะแห่งจิตวิญญาณ ของสามศิลปินแห่งชาติ และครู ผู้มีจิตวิญญาณแห่งศิลปะผู้ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อรังสรรค์งานศิลปะในทุกแขนง มีลมหายใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ศิลปินรุ่นใหม่ ด้วยการใช้ชีวิตในวิถีแห่งศิลปินที่แท้จริง 
ผลงานภาพเขียน ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และงานสิ่อผสมที่ปรากฏในนิทรรศการณ์ครั้งนี้ แสดงถึงความเป็นเพื่อนที่แนบแน่น ของสามศิลปินศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ท่ามกลางความแตกต่างและโดดเด่นเฉพาะตัวในแนวทางศิลปะ ที่เกิดจากการทำงานที่ต่อเนื่องและสร้างงานใหม่อย่างสม่ำเสมอ ทุกชิ้นงานจึงมีคุณค่าในการสื่อสาร ทางจิตใจ ที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าที่แท้จริงได้ 

IN-TA-LIT  จึงเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์สำคัญทางศิลปะ ที่นับได้ว่า เป็นการแสดงงานที่สื่อสารเรื่องราวแห่งจิตและวิญญานทางศิลปะครั้งสำคัญ ของสามศิลปินแห่งศตวรรษ