“สายสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูก เกิด เติบโต งดงามด้วยกันและกัน"