ธรรมชาติของจิต คือ ปภัสสร ผุดผ่อง และเป็นวิญญาณธาตุ คือ ธาตุรู้  

เรา ที่เคยเขียนแนวคิด (Concept) เมื่อครั้งแสดงงานที่ หอศิลปแห่งชาติ เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ชื่องาน 'แดนกุสลา ธัมมา' ว่า
เป็นงานแสดงที่ ไม่มีสภาวะใดๆผูกพัน เพียงการทำงานที่ตนพอใจ อย่างเดียว การแสดงรูปเขียนครั้งนี้ ก็เช่นเดียวกัน

เพราะจิตเป็นธาตุรู้ เรา จึงนำจิตนี้ เป็นเครื่องนำทาง เดิน เพื่อละตัณหา อบรมบ่มจิต เพื่อการไม่ประมาทปัญญา ร่าเริงในธรรม มีจิตเป็นปภัสสร เป็นสุข การเขียนรูปของเรา ก็เช่นกัน

"คนพวกหนึ่งกำลังข้ามสพาน (อริยมรรค) ข้ามสระใหญ่ (ตัณหา) โดยมิให้แปดเปื้อนด้วยโคลนตม
ขณะที่คนอีกพวกหนึ่งกำลังผูกทุ่นอยู่ คนผู้ฉลาดได้ข้ามพ้นไปแล้ว"
                                                                                                                                                     เพ็ญสิน นีลวัฒนานนท์
                                                                                                                                                     ปารีส, 24 ตุลาคม 2562