Printmaking  2020 
นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์แห่งปี ที่นำเสนอผลงานศิลปะภาพพิมพ์ในทุกเทคนิค จากศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ  ทั้งศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินรุ่นใหม่ กว่า 100 ศิลปิน นำเสนอชิ้นงานศิลปะทั้งภาพพิมพ์และแม่พิมพ์เทคนิตต่างๆกว่า 100 ชิ้นงาน
นอกจากความงดงามทางด้านศิลปะที่ปรากฏในทุกชิ้นงาน ไม่ว่าเป็นภาพพิมพ์แกะไม้ ภาพพิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์เมสโซทินท์ ภาพพิมพ์หิน โมโนปริ้นส์ ซิลค์ สกรีน digital print และภาพพิมพ์อื่นๆแล้ว นิทรรศการครั้งนี้ ยังจัดแสดงให้เห็นถึงเทคนิค วิธีคิด ขบวนการ และวิวัฒนาการ สร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น ของศิลปินไทย ที่คิดค้น พัฒนาและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆในระดับนานาชาติติดต่อกันยาวนานหลายทศวรรษ

ศิลปินแห่งชาติ
ชลูด นิ่มเสมอ / ประหยัด พงษ์ดำ / กมล ทัศนาญชลี / ชวลิต เสริมปรุงสุข / เดชา วราชุน / ทวี รัชนีกร / ธงชัย รักประทุม / ปริญญา ตันติสุข / ศราวุธ ดวงจำปา / อิทธิพล ตั้งโฉลก / อินสนธิ์ วงศ์สาม          

ร่วมด้วยศิลปินร่วมสมัย

กนิษฐา พวงศรี / กมล ศรีวิชัยนันท์ / กัญญา เจริญศุภกุล / กาย แลงกวิน / กิตติศักดิ์ ชัยมูลทา / กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย / ไกรสร ประเสริฐ / คัทซึโนริ ฮามานิชิ / คามิน เลิศชัยประเสริฐ / จักรี คงแก้ว / จิรวิทย์ เสริฐสิทธิ์ / เจษฏา คงสมมาศ / เฉลิมศักดิ์ รัตนจันทร์ / ชยสิทธิ์ ออไอศูรย์ / ชลสินธุ์ ช่อสกุล / ชัยวัฒน์ คำฝั้น / ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล / ชิษณุพล ประสานวรกิจกุล / ไชยยศ จันทราทิตย์ / ญาณวิทย์ กุญแจทอง / ทศวรรษ วันทอง / ทินกร กาษรสุวรรณ
/ เทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง / เทพศักดิ์ ทองนพคุณ / ไทชิ โคดามะ / ธนิษฐา นันทาพจน์ / ธมลวรรณ แสงนาค / ธำรงศักดิ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล / ธีรยุทธ ม่วงทอง / ธีรยุทธ อินทร์แก้ว / ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต / ธีระวุฒิ คำอ่อน / ธีรานนท์ จักรชัยอนันต์ / ธีรุตม์ ธัญญานิธิวัฒน์ / นพเกล้า  ศรีมาตย์กุล / นริศ ตนานนท์ / นฤชา สังขจารุ / นัจ พงษ์หาญยุทธ / นิตยา เหิรเมฆ / ปกรณ์ภัทร จันทะไข่สร / ปฏิพล สุพรรณพงศ์ / ประวีณ เปียงชมพู / ปิติวรรธน์ สมไทย
/ พงศ์เดช ไชยคุตร / พงศ์ศิริ คิดดี / พรประสิทธิ์ ไชยเลิศ / พรสวรรค์ นนทะภา / พัชรินทร์ มีลาภ / พัดยศ พุทธเจริญ / พิมพ์เพ็ญ หอมสมบัติ
/ พิมพาภรณ์ ช่างตบแต่ง / มณเฑียร ยางทอง / มนัชญา กิจประเสริฐ / มาร์ก ชากาล / มินทร์ลดา จักรชัยอนันท์ / ไมเคิล เคมป์สัน / ยวน แมคคลาวด์
/ ยุทธนา สิทธิกัน / ยุพา มหามาตร / รัตนา สุจริต / ลินจง ศรีวิชัยนันท์  / ลิปิกร มาแก้ว / วรกร คำประเสริฐ / วรนัฐชัย ก๋าจารี   / วริศรา อภิสัมภินวงค์
/ วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ  / วิทยา พลวิฑูรย์ / ศรีใจ กันทะวัง / ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ / ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี / ศิรินภา ทองสุข / สุทธิพงษ์ วงศ์สอน 
/ สุภาวิตา สุดอ่อน  / สุรศักดิ์ สอนเสนา  / อมร ทองพยงค์ / อรรคพล เชิดชูศิลป์ / อัมรินทร์ กันทะวงศ์  / อำนาจ คงวารี / เอกมล โรจน์จิรนันท์  
/ เอกวัฒน์ ดีโต / โอภาส ชมชื่น