ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย  สิทธิรัตน์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ประจำปี 2558