มหาชาติ เวสสันดรชาดก ทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์ แต่ละกัณฑ์กล่าวถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว์ซึ่งบำเพ็ญบารมีพระชาติในโลกมนุษย์ชาติสุดท้าย เป็นพระเวสสันดรเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ ด้วยการละคลายสิ่งที่ยึดถือ ทั้งร่างกาย
เลือดเนื้อ ชีวิต ของอันเป็นที่รักและหวงแหน เพื่อบำเพ็ญไปสู่ประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อมวลมนุษยชาติ