คิดถึงเหลือเกิน
นิทรรศการผลงานศิลปะ มากกว่า 200 ชิ้นงาน จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และศิลปินรุ่นใหม่ หลากหลายสาขา เกือบ 200 ศิลปิน จากทั่วทุกภูมิภาค ในทุกเทคนิค ทุกแนวความคิด แสดงประจักษ์ชัด ถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีอยู่ในใจของคนไทยทุกคน ทั้งในรัชสมัยและคนรุ่นใหม่ที่รับรู้เรื่องราวของพระองค์

คิดถึงเหลือเกิน นอกจากเป็นนิทรรศการที่สร้างพลังที่เข้มแข็งแก่ศิลปินผู้สร้างงานแล้ว ยังเป็นการส่งต่อเพื่อย้ำเตือนถึงการดำรงตนเป็นคนดี มีความพอเพียง และดำรงตนในธรรมเพื่อให้การดำเนินชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริงยั่งยืนสืบไป