การแสดงธรรม มหาชาติ เวสสันดรชาดก แสดงทุกวันธรรมสวนะ ตลอดพรรษา 2564 ณ หอธรรมพระบารมี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การบําเพ็ญอบรมเจริญบารมีที่ยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ ในพระชาติสุดท้ายในโลกมนุษย์ ก่อนการตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ เพื่อเป็นกำลังแห่งความเพืยรในการอบรมเจริญกุศล อบรมบารมี และเป็นแนวทางแก่พุทธศาสนิกชน ในการอบรมเจริญปัญญาขัดเกลากิเลส เพื่อความไกลจากทุกข์

และเพื่อสืบสานประเพณีการแสุดงธรรมที่มีมายาวนานแต่โบราณกาล หอธรรมพระบารมี ได้เรียนเชิญอิทธิพล พัฒรชนม์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยประเพณีที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ สร้างสรรค์ผลงานมหาชาติ เวสสันดรชาดก กลิ่นอายอีสาน เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด ๑๒๐x๑๕๐ เซ็นติเมตร เพื่อจัดแสดงสื่อความหมายตามกัณฑ์ ในบริบทคล้ายคลึงการสร้างผ้าพระบด หรีอผ้าผะเหวด ที่มีมายาวนาน ปรากฏในการแสดงเทศน์มหาชาติในเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยผลงานทั้ง 13 ชิ้น เมื่อจัดแสดงครบไตรมาสการแสดงธรรมแล้ว อิทธิพล พัฒรชนม์ มอบแด่หอธรรมพระบารมี เพื่อจัดแสดง และเป็นประโยชน์สาธารณะต่อไป