การทำทานที่เกิดจากศรัทธา หรือความเชื่อที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และถวายภัตตาหารที่ไม่ห่วงต่อสุขภาพ
พระภิกษุเป็นเหตุให้พระภิกษุเกิดอาพาธในสภาพการณ์ ต่างๆ อีกทั้งยังดำรงชีวิตเกิดความยากลำบากจากโรคภัย

ทางแก้ปัญหาเพื่อผลที่ยั่งยืน คือแก้ที่ต้นเหตุ  ทุกครั้งที่ทำทานเลือกถวายภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ เพราะจะ
ช่วยดูแลสุขภาพ ส่งผลให้พระภิกษุสามารถมีชีวิตที่ดีเพื่อการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาต่อไป