วัชระ ประยูรคำ

วัชระ  ประยูรคำ 
ประติมากร

วัชระ ประยูรคำ

ประติมากรชื่อดัง ชาว อ.บ้านแท่น จ. ชัยภูมิ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้สร้างผลงานประติมากรรมรูปเหมือนต้นแบบดินน้ำมัน มีผลงานโดนเด่นมากมาย ผลงานส่วนใหญ่จะปั้นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน พระอิริยาบถต่างๆ
นับตั้งแต่ทรงพระเยาว์ กระทั่งปัจจุบัน และยังเคยเป็นสมาชิกผู้หนึ่ง ในคณะหุ่นละครเล็ก โจ หลุยส์ ซึ่งในปัจจุบัน วัชระ ได้แยกออกมาสร้างสรรค์งานที่ตนเองรัก ด้วยการนำทักษะด้านศิลปะประติมากรรม มาผสมผสานกับความเป็นไทยกลายเป็นศิลปะร่วมสมัย

วัชระ ประยูรคำ มีความสามารถเฉพาะในการสร้างสรรผลงานประติมากรรมแบบเหมือนจริงที่มีฝีมือ เป็นที่ยอมรับในประเทศและนอกประเทศ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาศิลปินได้รังสรรค์ผลงานพระบรมรูปของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพระอิริยาบถต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง งดงามตามพระจริยวัตร โดยผลงานสร้างสรรค์ที่นำมาจัดแสดงนั้น เป็นผลงานที่ได้เรียงร้อยพระราชกรณียกิจของในหลวงช่วงประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน 

อีกทั้งยังมีผลงานประติมากรรมเหมือนจริงของกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งผลงานทั้งหมดได้บ่งบอกให้เห็นถึงความประณีตใส่ใจให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด จึงทำให้ผลงานมีมิติเหมือนจริง และมีการจัดวางองค์ประกอบได้อย่างงดงามลงตัวได้อย่างสมพระเกียรติ นอกจากนั้น ในการจัดแสดงผลงานในครั้งนี้ยังนำเสนอผลงานแบบศิลปะแบบติดตั้งจัดวาง มาผสมผสานในการนำเสนอเพื่อสร้างมิติ สร้างพลังและปลุกเร้าความรู้สึกของกระบวนการรับรู้ทางร่างกายให้กับผู้เข้าชมได้ใช้สัญญาความทรงจำสร้างจินตนาการ อีกทั้งผลงานชุดนี้ นอกจากที่จะมีแนวงานที่ผสมผสานอย่างลงตัวได้อย่างเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแล้ว ยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเจตนคติความจงรักภักดีที่มีแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย