พรชัย ใจมา

พรชัย ใจมา
ศล.ม สาขาศิลป์ไทย คณะจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

พรชัย ใจมา

สาขา : ทัศนศิลป์
ที่อยู่ : 40 ม.2 ต. สำราญราษฎร์ อ.ดอย จ.เชียงใหม่ 50200
การศึกษา : ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์)
รางวัลที่เคยได้รับ : พ.ศ. 2548 – รางวัลศิลปินศิลปาธร สาขา ทัศนศิลป์ ด้าน จิตรกรรม
ผลงานที่ผ่านมา :
พ.ศ. 2532
– ศิลปกรรมเยาวชนลานนา
– การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่ 1 หอศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2536
– จิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 17 ศูนย์สังคีตศิลป์
– จิตรกรรมบัวหลัวงครั้งที่ 18 ศูนย์สังคีตศิลป์
พ.ศ. 2544 – นิทรรศการ จิตรกรรมต้นแบบผ้าปัก ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่
พ.ศ. 2546
– แสดงเดี่ยว “ก้าวที่สองสายทางสล่าลานนา” จ.เชียงใหม่
– นิทรรศการ ตำมฮึตโตยฮอย สล่าเมือง หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2547 – แสดงเดี่ยว “ก้าวที่สองสายทางสล่าลานนา” จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2554 – นิทรรศการ จิตรวิญญาณไทย หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่