อุทัย เขนย

อุทัย เขนย
Puinpang art studio

อุทัย เขนย

เกิด : 19 มิถุนายน 2509

การศึกษา
- โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
- เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่

ทำงานที่
- Puinpang art studio