สเตเฟนนี่ ไพลิน ทีล

สเตเฟนนี่ ไพลิน ทีล
M.F.A. Graphic Design,Chulalongkorn University

สเตเฟนนี่ ไพลิน ทีล

เกิด 
- พ.ศ. 2536

การศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิค คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาโท สาขานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย