วทันยา สุทธิวงศ์กร

วทันยา สุทธิวงศ์กร
Faculty of fine and applied arts Graphic Design major,
Chulalongkorn University

วทันยา สุทธิวงศ์กร

เกิด พ.ศ. 2540

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขานฤมิตศิลป์ เอกเรขศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย