ปรีชา เถาทอง

ปรีชา เถาทอง 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)
พุทธศักราช 2552

ปรีชา เถาทอง

เกิด : 27 เมษายน 2491 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2552  

การศึกษา : 
- ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิทรรศการ :  
2514 - รางวัลชนะเลิศการแสดงศิลปกรรมของสำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน 
2514 - 2526 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20,21,22,23,24,25,26,28,29,30 2516 
                    - รางวัลจากการออกแบบแสตมป์จากการไปรษณีย์ฯ        
                    - รางวัลเหรียญเงินประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 2517 
                    - รางวัลเหรียญทองแดงประเภทศิลปะร่วมสมัย จากจิตรกรรมบัวหลวง 
2517 - 2518 - รางวัลเหรียญทองประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 
2519 - รางวัลเหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม จาก Metropolitan Bank Art Exhibition 
2520 - 2541 - นิทรรศการศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1-15 
2521 - รางวัลเหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24          
         - รางวัลเหรียญทองแดงประเภทศิลปะร่วมสมัย จากจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 
2522 - รางวัลเหรียญทองแดงประเภทจิตรกรรม จาการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25          
         - ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ          
         - รางวัลที่1 จากการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 1         
         - นิทรรศการเดี่ยวที่หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ 
2522 - 2528 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ประจำปี 2522-2528 
2523 - งานศิลปกรรมเนื่องในวาระเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป         
         - นิทรรศการศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1         
         - นิทรรศการเดี่ยวที่โรงแรมเพรสซิเดนท์ กรุงเทพฯ 
2524 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแห่งอาเซียน ปี 2523 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลป ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น        
          - นิทรรศการ Thai Form Thai Image 1969-1999 ณ The Gallery West กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
            และที่หอศิลปสถาบันราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ                 
         - นิทรรศการเดี่ยวที่โรงแรมธารา กรุงเทพฯ 
2525 - รางวัลชนะเลิศการออกแบบปฏิทินยอดเยี่ยมประเภทเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ และสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี          
         - แสดงงานเดี่ยว ณ โรงแรมธารา กรุงเทพฯ           
         - แสดงงานเดี่ยวที่ West Gallery โตเกียว ญี่ปุ่น และราชภัฏสวนดุสิต
2527 - รางวัลที่ 3 จากการออกแบบอนุสาวรีย์ 700 ปีลายสือไทย         
         - รางวัลที่1 จากโครงการจิตรกรรมฝาผนังธนาคารแห่งประเทศไทย         
         - นิทรรศการงานกระดาษโดยศิลปิน 20 คน         
         - Thai Art Exhibition ที่ประเทศฮ่องกง         
         - จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 1
2528 - จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 2 
2529 - นิทรรศการ Contemporary Graphic Arts From Thailand ประเทศเยอรมัน 
2530 - Contemporary Art Exhibition of Thailand ที่ประเทศเยอรมัน         
         - นิทรรศการภาพพิมพ์ของ 5 ศิลปินไทย ณ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น 
2531 - นิทรรศการกลุ่มศิลปินภาพพิมพ์ทั่วประเทศเยอรมัน         
         - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทยประจำปี พ.ศ. 2531 
2532 - นิทรรศการกลุ่มศิลปินไทยร่วมสมัยที่ประเทศฝรั่งเศส 
2533 - นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของกลุ่มประเทศอาเซียนทั่วประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน อินโดนีเซีย         
         - นิทรรศการเดี่ยวที่หอประชุมรัชมังคลาภิเษก เมืองเชียงใหม่
2534 - รางวัลที่1 การออกแบบแสตมป์ของ Anit TB Association of Thailand          
         - นิทรรศการ Art Motif 16 ที่ธนิยะพลาซ่า กรุงเทพฯ 2535 
         - รางวัลที่ 1 โครงการจิตรกรรมฝาผนังของรัฐบาลไทยสำหรับอาคารสหประชาชาติ 
2536  - ได้รับเลือกให้ออกแบบจิตรกรรมฝาผนังในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ไทย” ณอนุสรณ์ สถานแห่งชาติ 
2537 - รางวัลที่ 1 โครงการจิตรกรรมฝาผนังสำหรับอาคารธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาเชียงใหม่ 
2538 - ร่วมเขียนภาพประกอบสำหรับพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง “พระมหาชนก”         
         - นิทรรศการ Contemporary Thai Works on Paper ที่ Thai Art Gallery at the Texas Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา         
         - นิทรรศการภาพพิมพ์ของ 5 ศิลปินไทย ที่เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น 
2540 - ออกแบบจิตรกรรมฝาผนัง “โครงการออกแบบจิตรกรรมฝาผนังวัดโสธรวราราม ในองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”                           
         - นิทรรศการ Art Festival Contemporary for the king Rama 9         
         - The Exhibition "From Itary" ที่กรุงเทพฯ 
2541 - ออกแบบจิตรกรรมฝาผนัง“โครงการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปกรรม ประดับตกแต่ง 
           ณ พระอุโบสถวัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช”         
         - นิทรรศการศิลปกรรมของกลุ่มหก ครั้งที่ 4         
         - Felicien Rops International Engraving Exhibition ที่ Les Amis Du Musee Rops ประเทศเบลเยี่ยม         
         - นิทรรศการกรุงเทพเมืองฟ้าอมร 
2542 - The 3rd Malaysia Annual Exhibition of International Contemporary Prints ที่ Central Gallery ประเทศมาเลเซีย 
2547 - 2548 - แสดงงานเดี่ยวโครงการ "จากแสงเงา สู่ป่าหิมพานต์ ตามพระราชเสาวนีย์ " ณ กรุงเทพฯ ชลบุรี อุบลราชธานี และเชียงใหม่

รางวัล/เกียรติยศ :  
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 23, 24, 25 
- รางวัลยอดเยี่ยมจากนิทรรศการหอศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 3  
- รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจตรกรรมร่วมสมัย นิทรรสการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3  
- รางวัลยอดเยี่ยม นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ธนาคารกสิกรไทย ครั้งที่ 1 
- ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทจิตรกรรม 
- รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมฝาผนังจากธนาคารสงเคราะห์ ในโครงการศิลปินอาเซียนร่วมสมัย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น