ธงชัย รักปทุม

ธงชัย รักปทุม 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พุทธศักราช 2553

ธงชัย รักปทุม

เกิดวันที่  

เดือน มิถุนายน 

พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

ที่จังหวัดปทุมธานี จบการศึกษาศิลปะบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปะประกาศนียบัตร จิตรกรรมชั้นสูง สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม ประเทศอิตาลี 

เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลป์และเกษียณราชการในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

นายธงชัย รักปทุม เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน โดดเด่น สวยงาม มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๔๕ ปี มีผลงานจิตรกรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลงานได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเอง สามารถกำหนดรูปแบบ 

รูปทรงลายเส้นและทิศทางของสีอย่างอิสรเสรี และเปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ความงามของธรรมชาติ ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้พัฒนาแนวคิดและเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์และ 

สอดประสานกลมกลืนกับสีสันอันสวยสดงดงาม มีจินตนาการลึกซึ้งละเมียดละไม มีรูปแบบเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัย อันเป็นแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะเป็นอย่างมาก ได้ร่วมแสดงผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายครั้ง ได้รับรางวัลในการประกวด เช่น รางวัลเกียรตินิยมอันดับ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรม 

แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ และ๑๙ และได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมประเภทต่าง จำนวนมาก 

ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติคัดเลือกเป็น “The World Master in Art and Culture” 

จากองค์กรศิลปะประเทศเกาหลี ซึ่งในปีเดียวกันนี้เองได้สร้างสรรค์ผลงานจัดนิทรรศการศิลปะชุดจิตรกรรมสามมิติ : จิตวิญญาณแห่งความงาม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนศิลปะและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานต่าง อันยังประโยชน์ต่อการเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติต่อไป 

นายธงชัย รักปทุม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ 

(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๓