พิษณุ ศุภนิมิตร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร 
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์  
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิษณุ ศุภนิมิตร

วันเกิด : 
17 มกราคม 2491
ที่อยู่ : 
1 หมู่ 9 หมู่บ้านธารแก้ว ถนนกาญจนาภิเษก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพ
โทร : 
081-820-2175
การศึกษา : 
- ศิลปบัณฑิตสาขาภาพพิมพ์  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นิทรรศการกลุ่ม : 
2550-2551 - ประทับไว้ในอินเดีย - แดนพุทธภูมิ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล
2553 - การเดินทางของรอยพู่กัน - Journey of Paintbrush's trail โรงแรมสยามซิติ้
2553 - ภาพพิมพ์ธรรมชาติภาพพิมพ์ของผม - Print of Nature Print of Mine หอศิลป์ริมน่าน จังหวัดน่าน
- การเดินทางของรอยพู่กัน 2 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2552 - ภาพพิมพ์ชิ้นเล็กกับความคิดเล็กๆ "หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล" ซอยทองหล่อ สุขุมวิท
รางวัล/เกียรติยศ : 
2522 - รางวัลHornorable Mention จากการประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
2523 - รางวัลที่ 2 การประกวดศิลปภาพพิมพ์นานาชาติจากเมืองฟรีเซ่น เยอรมันนี
2522 - รางวัลที่ 1เหรียญทองประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 25
2524 - รางวัลชนะเลิศจากการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี 2524 ของธนาคารกสิกรไทย
2520 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินการแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3