เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

เทพศักดิ์ ทองนพคุณ

เกิด : 4 ตุลาคม 2491, อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี


ประวัติการศึกษา :

2513 - ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2523 - ศิลปมหาบัณทิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการทำงาน :

2533 - หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

2534 - ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่

2538 - หัวหน้าสาขาวิชาภาพพิมพ์ รักษาการแทนหัวหน้าสาขาทัศนศิลป์

2538 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการและทรัพย์สิน

2541 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2543 - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

2551 - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2553 - ผู้อานวยการสานักบริการวิชาการ

2554 - รักษาการแทนผู้อานวยการสำนักบริการวิชาการ

2554 - คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์