วสันต์ บางมณี

วสันต์ บางมณี
ศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วสันต์ บางมณี

เกิด : 14 มีนาคม 2538
ประวัติการศึกษา :
2557 
- จบการศึกษาระดับปริญญาวิชาชีพจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยนาท 
2562
- จบศิลปบัณฑิต สาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติแสดงผลงาน :
2561
- ร่วมแสดงงาน นิทรรศการ he art 
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ประมูล ณ chaingmai art museum ครั้งที่ 3
2562 
- นิทรรศการ อิสระ ในนามกลุ่ม อิ-สะ-ระ
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ประมูล ณ chaingmai art museum ครั้งที่ 4
2563
- ร่วมแสดงนิทรรศการ ประมูล ณ chaingmai art museum ครั้งที่ 5