สุรศักดิ์ สอนเสนา

สุรศักดิ์ สอนเสนา
อาจารย์ประจำ สายวิชาทัศนศิลป์ แขนงวิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุรศักดิ์ สอนเสนา

นายสุรศักดิ์ สอนเสนา
เกิด 13มกราคม 2530
ที่อยู่ 194 หมู่.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

โทรศัพท์ 087-2207560
E-mail peed.sornsena@gmail.com

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2553  ศิลปบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2555 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร


เกียรติประวัติ

พ.ศ.2554   รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ2มิติจากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย YoungThaiArtistAward

พ.ศ. 2555  รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยโดย ธนาคาร กสิกรไทย 

                   รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิติ Toshiba ครั้งที่ 24

                    รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ปตทครั้งที่ 27

พ.ศ. 2556    รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ การแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

                     รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ปตทครั้งที่ 28

                     รางวัลรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2557     รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60

                     รางวัลรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)