สุรศักดิ์ สอนเสนา

สุรศักดิ์ สอนเสนา
อาจารย์ประจำ 
สายวิชาทัศนศิลป์ แขนงวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุรศักดิ์ สอนเสนา

เกิด : 13มกราคม 2530

ที่อยู่ : 194 หมู่6 ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

การศึกษา :

2553 - ศิลปบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2(ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2555 - ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ วิชาเอกภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร


เกียรติประวัติ :

2554 - รางวัลดีเด่น สาขาศิลปะ2มิติจากโครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย YoungThaiArtistAward

2555 - รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยโดย ธนาคาร กสิกรไทย

- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิติ Toshiba ครั้งที่ 24

- รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ปตท. ครั้งที่ 27

2556 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดง ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59

- รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ปตท. ครั้งที่ 28

- รางวัลรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่2 โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

2557 - รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 60

- รางวัลรองชนะเลิศการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 3 โดยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)