ธีรยุทธ ม่วงทอง

ธีรยุทธ ม่วงทอง
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ธีรยุทธ ม่วงทอง

ธีรยุทธ ม่วงทอง

 เกิด 13 สิงหาคม 2529

ที่อยู่  101/2 หมู่ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110

โทรศัพท์ 087-358-2378
อีเมล  bird_art1@hotmail.com


ประวัติการศึกษา

.. 2548  ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ(วิทยาเขตสงขลา)

.255ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เกียรติประวัติ 

..2553  รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27

..2554  รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 28

.. 2555  รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โตชิบา ครั้งที่ 24

.. 2556  รางวัลที่ สนับสนุนธนาคารกรุงไทย ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 

รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โตชิบา ครั้งที่ 25

..2558  รางวัลที่ สนับสนุนธนาคารกรุงไทยศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61