วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ
Certificated in Computer Graphic, University of California Los Angeles

วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

เกิด    : 18 กันยายน 2503 จ.นครสวรรค์

ที่อยู่   : 1049 ซอยมาตุลี 18/2 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์  : 08-1817-9412, 0-5622-1429

อีเมลล์      : watt-tunga@hotmail.com

 การศึกษา

2534                :  Computer Graphic, University of California Los Angeles (UCLA) USA

2528                :  ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี

2526                :  ศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

การแสดงผลงานศิลปกรรมเดี่ยว 

2556:  นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

: นิทรรศการศิลปกรรม ชุด“Dreamscape Series” โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หลักเมืองแกลลอลี่ ขอยแก่น


รางวัลและเกียรติบัตร

2555:  รางวัลเหรียญทอง “1st Ecorea Jeonbuk Biennale 2012 in Korea, Jeonju, Korea

: มหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2553:  รางวัลที่ 1 The 10th Great Oriental Art Exhibition, Dali University, Yunnan, Republic of China

:  รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2525: รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2524: รางวัลชมเชย สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2523: รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพมหานคร