วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ
Certificated in Computer Graphic, University of California Los Angeles

วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

เกิด : 18 กันยายน 2503 จ.นครสวรรค์

ที่อยู่ : 1049 ซอยมาตุลี 18/2 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

การศึกษา :

2534 - Computer Graphic, University of California Los Angeles (UCLA) USA

2528 - ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี

2526 - ศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษา วิทยาเขตเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร


การแสดงผลงานศิลปกรรมเดี่ยว

2556 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก

- นิทรรศการศิลปกรรม ชุด“Dreamscape Series” โดย วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ หลักเมืองแกลลอลี่ ขอยแก่น


รางวัลและเกียรติบัตร

2555 - รางวัลเหรียญทอง “1st Ecorea Jeonbuk Biennale 2012 in Korea, Jeonju, Korea

- มหาบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

2553 - รางวัลที่ 1 The 10th Great Oriental Art Exhibition, Dali University, Yunnan, Republic of China

- รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

2525 - รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2524 - รางวัลชมเชย สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ วิทยาลัยเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร

2523 - รางวัลที่ 3 สาขาภาพพิมพ์ นิทรรศการศิลปะ โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์ กรุงเทพมหานคร