มณเฑียร หงุ่ยตระกูล

มฑเฑียร  หงุ่ยตระกูล
อาจารย์ประจำสาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยบูรพา

มณเฑียร หงุ่ยตระกูล

การศึกษา
- ปริญญาโท  ศิลปะและการออกแบบการศึกษา ลูตัน