เสาวนิตย์ นวพันธ์

เสาวนิตย์  นวพันธ์
ศิลปิน นักร้อง

เสาวนิตย์ นวพันธ์

อาชีพ : ศิลปินนักร้อง, •ครูสอนร้องเพลง, •ผู้อำนวยการและ ผู้ฝึกสอนเทคนิคการใช้เสียง สถาบันสอนร้องเพลง "Private Studio"

การศึกษา :
2538 - 2541 : อนุปริญญา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) เอกสาขาดนตรี ระดับมืออาชีพ จากวิทยาลัย Berklee, Boston, MA, USA.
2534 - 2538 : ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์ เอกขับร้องตะวันตก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติประวัติและรางวัล :
2548 : รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม สาขาเพลงไทยสากล จาก คม ชัด ลึก ประจำปี พ.ศ. 2547 
2547 : เป็นตัวแทนประเทศไทยไปฝึกนักร้องที่ประเทศเวียดนาม สำหรับโครงการประกวดร้องเพลง "SAO MAI DIEM HEN" ตำแหน่ง Grooming Director, GMM, THAILAND 
2537 : รางวัลนักร้องระดับมืออาชีพจากการประกวดร้องเพลงระดับมืออาชีพ จัดโดย สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย
2533 : รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขากิจกรรมสร้างสรรค์ดีเด่น
2532 : รางวัลนักร้องดีเด่น จากการประกวดเพลงนิสสัน อวอร์ด "Nissan Awards 1989 Thailand Singing Contest ประสบการณ์ด้านดนตรี • ปี 2544 : ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับศิลปินระดับโลก ได้แ่ก่ • Manhattan Jazz Quintet (MJQ) • Jim Brickman • Dave Coz • Philips Symphony Orchestra
2542 - ปัจจุบัน:ร่วมเป็นศิลปินรับเชิญให้กับ Bangkok Symphony rchestra (วงดุริยางค์ซิมโฟนี่กรุงเทพ)