กนต์ธร เตโชฬาร

กนต์ธร  เตโชฬาร
นักพากย์, นักแสดงละครเวที

กนต์ธร เตโชฬาร

การศึกษา
- สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อดีตอาจารย์และวิทยากรพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พิธีกร รายการ เจาะใจ ปี 2557
- นักพากษ์
- นักแสดงละครเวที
- นักออกแบบงานแต่งงาน
- นักเขียน
- นักร้องและนักแสดง