อมรเทพ อาจอ่อนศรี

อมรเทพ  อาจอ่อนศรี
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาทัศนศิลป์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อมรเทพ อาจอ่อนศรี

เกิด : 4 มกราคม 2541
สถานที่เกิด : อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการศึกษา :
 พ.ศ. 2558    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
 พ.ศ.  2563 ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาวิชาทัศนศิลป์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการแสดงผลงาน
- พ.ศ.  2560  นิทรรศการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  จัดโดยห้างสรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ณ ห้างสรรพสินค้า
เสริมไทยคอมเพล็กซ์ จังหวัดมหาสารคาม

- พ.ศ.  2562  การแสดงผลงานของนิสิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ครั้งที่ 1  จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1-2  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม
- พ.ศ.  2562  การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36  จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

- พ.ศ.  2563  รางวัลศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยมปี 2563