เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์
ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา

เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์

วุฒิการศึกษา :


- ปร.. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา) มหาวิทยาลัยบูรพา .. 2562


- .. (เครื่องเคลือบดินเผา) มหาวิทยาลัยศิลปากร .. 2546


- วท.. (เทคโนโลยีเซรามิกส์) วิทยาลัยครูพระนคร .. 2534


ผลงานวิจัย :


- ขวัญชนก การถาง, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธภากร. (2560). ผีตาโขน การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 20(ฉบับพิเศษ), 257-270.


- ลำใย กาพรัด, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (2560). บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค. วารสารศิลปกรรมบูรพา, 20(ฉบับพิเศษ), 327-334.


- เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์. (2560). รากจีนถิ่นมะละกา (The Chinese Foundation in Malacca). ในการประชุมวิชาการ Malacca culture: Creative Research for Thai- Asean วัฒนธรรมมะละกา: สร้างสรรค์ วิจัยไทย-อาเซียน (หน้า 86-99). ชลบุรี: คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา


ผลงานทางวิชาการ :


- สมศักดิ์ เหมะรักษ์, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และปิติวรรธน์ สมไทย. (๒๕๖๒). การสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา : รูปแทนมนุษย์ที่สะท้อนสังคมไทย


- (วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๑ (ฉบับที่ ), .


- (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ )


- YI YUAN LIN, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และบุญชู บุญลิขิตศิริ. (๒๕๖๒). การออกแบบชุดชงชาเครื่องเคลือบสีขาวเต๋อฮว่าขนาดพกพาสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นชาวจีน. (วารสารการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะวัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ 1.)


- LI SHU, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และบุญชู บุญลิขิตศิริ. (๒๕๖๒). การออกแบบอัตลักษณ์องค์กรร้านอาหารเชิงวัฒนธรรมจีนสำหรับผู้บริโภควัยรุ่นไทย. (วารสารการประชุมวิชาการด้านความก้าวหน้าทางศิลปะ วัฒนธรรม และการออกแบบระดับชาติ ครั้งที่ .)


- รัตนชาติ ผิวงาม, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (๒๕๖๑). “กาสรศิลป์ประติมากรรมตกแต่งหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(ฉบับพิเศษ), ๑๕๕-๑๖๔.(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ )


- ขวัญชนก การถาง, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (๒๕๖๐). ผีตาโขน การออกแบบประติมากรรมตกแต่ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(ฉบับพิเศษ), ๒๕๗-๒๗๐. (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ )


- ลำใย กาพรัด, เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์ และภรดี พันธุภากร. (๒๕๖๐). บุปผชาติ: เครื่องประดับเซรามิค. วารสารศิลปกรรมบูรพา, ๒๐(ฉบับพิเศษ), ๓๒๗-๓๓๔. (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (ICI) กลุ่มที่ )


- เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์. (๒๕๖๐). รากจีนถิ่นมะละกา (The Chinese Foundation in Malacca). ในการประชุมวิชาการ Malacca culture: Creative Research for Thai- Asean วัฒนธรรมมะละกา: สร้างสรรค์ วิจัยไทย-อาเซียน (หน้า ๘๖-๙๙). ชลบุรี: คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา