วิโชค มุกดามณี

วิโชค มุกดามณี  (2496 - 2563)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) 
ปีพุทธศักราช 2555 

วิโชค มุกดามณี

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปีพุทธศักราช 2555 (2496 - 2563)

เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2496 ที่จังหวัดสงขลา

เสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร 


ประวัติการศึกษา

2502 - 2508 : โรงเรียนสงเคราะห์ประชา จังหวัดสงขลา

2508 - 2511 : โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา

                         ศึกษาศิลปะกับอาจารย์เจน เอี่ยมขันทอง

                         ศึกษาศิลปะการวาดภาพโฆษณาภาพยนตร์จากคุณเล็ก สันติภาพ

                         จากนั้นเรียนศิลปะเพิ่มเติมกับอาจารย์ไกรษร ศรีสุวรรณ  


2511 - 2512 :  ศึกษาศิลปะที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร

2517         :  ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2529       :  Diploma (Graphic Design and Contemporary Art) มหาวิทยาลัย โตเกียวกาคูเกอิ ประเทศญี่ปุ่น

                         โดยมีศาสตราจารย์ Tsutomu Hiroi เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

2530       :  ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการทำงาน

2519             : เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร เมื่อ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ในตำแหน่งอาจารย์ สอนวิชาศิลปะ

                        จากนั้นโอนไปปฏิบัติงานใน ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

2529 - 2530 : หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

                        จากนั้นโอนไปเป็นอาจารย์ที่คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2530

2537 - 2539 : หัวหน้าภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2539 - 2541 : รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2541 - 2549 : ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549 - 2550 : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

2549 - 2550 : เลขานุการสภามหาวิทยาลัยศิลปากร  

2551 - 2553 : กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัด สงขลา

2551 - 2563 : กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา  

2559       : กรรมการสภาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

2552 - 2563 : เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2554       : World Master in Art and Culture ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2555 - 2557 : กรรมการสภาในฐานะตัวแทนคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2555       : ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อประสม)

2562       : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2561 - 2563 : ศาสตราจารย์ ระดับ 11 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   


ประวัติการสร้างสรรค์  

2517       : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “รูปทรงที่มีโครงสร้างแน่นอน: โครงสร้างที่ ประกอบด้วยแผ่นระนาบ”  

2524        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “รูปทรงที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนจากธรรมชาติ”  

2527        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “รูปทรงที่มีโครงสร้างไม่แน่นอนและการใช้วัสดุ สังเคราะห์”  

2535        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สู่สภาวการณ์ใหม่” โดยการใช้โลหะและสื่อผสม 

2535        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา” ทำที่บริษัทปั้นแต่ง คราฟท์ 

2536        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สัญญาณสิ่งแวดล้อมใหม่” ที่มีต่อสภาวะ 

2538        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา” ทำที่บริษัทปั้นแต่ง คราฟท์ 

2539        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จักรวาล ชีวิตและวิทยาศาสตร์”   

                        ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เรื่องราวจากป่าต้นน้ำ”  

2540        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เรือและชีวิต” และ “คน ความสัมพันธ์ กับ สิ่งของ” ศิลปะแนวจัดวาง ณ Yokohama Art Museum  

2541        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “โลกภายนอกและมุมมองของวิโชค มุกดามณี”  

2544        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ใบหน้า” และ “4 ทัศนะ” นำเสนอรูปใบหน้า และทัศนะที่แตกต่าง  

2546        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สัจจะธรรมชาติ” เป็นเรื่องราวความเป็นจริง ภาพลวงในสังคม  

2547        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ศิลปกรรมของวิโชค มุกดามณี” สะท้อนเรื่องราวจากชีวิตและความเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย  

2548        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความผูกพัน” นำเสนอเรื่องราวความผูกพันระหว่างบุคคล  

2550        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จิตรกรรมโดยวิโชค มุกดามณี” สะท้อนสภาวะ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

2551        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “วิถีไทย สู่วิถีร่วมสมัย” แสดงผลงานย้อนหลัง พ.ศ. 2517 - 2551  

2552        : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จิตรกรรมสื่อประสมโดยวิโชค มุกดามณี” ทำด้วยสื่อวัสดุและโลหะ ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความบันดาลใจ

                        จากพระพุทธศาสนา” นำเสนอด้วยศิลปะแนวจัดวาง  

2553 - 2556 : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนา”

                        ผลงานสร้างสรรค์ชุด “มุทิตาศิลป์”  

2557 - 2559 : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เรื่องราวจากเมืองเอดินเบอระ” 

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “Hiroshima”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุดภาพจิตรกรรมต่อเนื่อง 3 ภาพ (Triptych)  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สัญญาณสิ่งแวดล้อม 2559”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “สู่สภาวะใหม่”  

2560 - 2563 : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “เสด็จสู่ ... สวรรคาลัย”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “จินตนาการแห่งอันดามัน”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ความรักในครอบครัว”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “บทสนทนาพ่อกับลูก”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “แรงบันดาลใจจากญี่ปุ่น”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ท่องจักรวาล”  

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “Anthropocene” 

                      : ผลงานสร้างสรรค์ชุด “ภาพเปลือย”   


ผลงานการสร้างสรรค์และนำเสนอในระดับนานาชาติ

2553             : Thai - Vietnam Art Exchange ณ หอศิลป์ เมืองฮานอย และเมือง เว้ ประเทศเวียดนาม  

2552             : Thai - Chinese Art Exchange ณ หอศิลป์ เมืองกวางโจวและ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2549             : Thai - Japan Art and Cultural Exchange 2006 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ ประเทศญี่ปุ่น  2548             : Thai - India Art and Cultural Exchange 2005 - 2006 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Kala Bhavan, Santiniketan ประเทศอินเดีย  

2548             : Khong River Art and Cultural Exchange 2004 - 2005 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และล่องลำน้ำโขงสู่เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

2547             : Thai - Korea - China Art and Cultural Exchange 2004 - 2005 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Insa Art Center, 

กรุงโซล ประเทศเกาหลี  

2546             : Thai - American Art Exchange ณ เมือง San Luis, Obisbo และ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา  

2546             : Thai - India Art Exchange 2003 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2546             : “The Middle Way”, Thai - New Zealand Art Exchange 2003 ณ Center of Contemporary Art เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์

2545             : Thai - American Art Exchange ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  

2545             : “6 Channels” โดยศิลปินไทย – ดัทช์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  

2545             : Thai - Italian Art and Culture Exchange 2002 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  

2544             : “We Marriage” โดยศิลปินไทย - ดัทช์ ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

2544             : Bangkok Meets Cologne ณ KunstWerk เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมัน  

2543             : ได้รับเชิญไปทำเวิร์คช็อปกับนักศึกษาศิลปะของ Cal Poly State University, USA เรื่อง “Spirit House”  

2543             : “สีขาวและความว่าง” Thai - ltalian Art Space 2000 ณ หอศิลปะ ในกรุงโรม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  2543             : “ศิลปกรรมเพื่อสันติภาพ” ณ กรุงพนมเปญ และเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา  

2542             : “Silpakorn University Art Exhibition” ณ มหาวิทยาลัยทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย  

2541             : ร่วมประชุม ASEM 2 Art & Culture ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

2540             : ร่วมประชุม Art Consortium ที่มหาวิทยาลัย Western Sydney, Neapean ประเทศออสเตรเลีย  

2539             : ร่วมประชุมโครงการ 4 มหาวิทยาลัยเวียดนามและไทยที่มหาวิทยาลัย เว้ ประเทศเวียดนาม  

2539             : ได้รับเชิญจาก Yokohama Museum of Art เมืองโยโกฮาม่า ประเทศ ญี่ปุ่น ไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายงานสื่อประสมและงานจัดวางกับชาวญี่ปุ่น เรื่อง “คน ความสัมพันธ์ กับสิ่งของ” และ จัดการแสดงผลงาน เรื่อง “เรือและชีวิต”  

2538             : โครงการประชุมสัมมนา และปฏิบัติการศิลปะ กีฬา และการแสดง “Rainbow Project” ณ เมือง Cape Town ประเทศแอฟริกาใต้  2538             : ประชุมสัมมนา “จิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเชีย” ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  

2536             : การประชุมและปฏิบัติการกับกลุ่มประเทศอาเซียน เรื่อง “Towards the Shaping of ASEAN Visual Arts” ณ เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  

2535             : ศิลปินรับเชิญจาก Australia Council ประชุมและปฏิบัติการศิลปกรรมร่วมสมัยของ ARX 3 ณ เมือง Perth ประเทศออสเตรเลีย 2534             : รับเชิญจาก Soviet Union Artist ไปศึกษาดูงานศิลปะ ณ เมือง Tashkent สหภาพโซเวียต  

2533             : รับเชิญเข้าประชุมสัมมนาจิตรกรรมสีน้ำแห่งเอเชีย ที่ฮ่องกง  

2523             : ศิลปินรับเชิญงานประกวดการ์ตูนโลกของหนังสือพิมพ์โยมิวยูริชิมบุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  

2522             : สัมมนาการวาดภาพประกอบหนังสือเด็กของกลุ่มประเทศเอเชียและ โอเชียนเนีย 17 ประเทศของยูเนสโก ณ กรุงโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น


ผลงานวิจัยทางศิลปะ หนังสือ และงานวิชาการด้านทัศนศิลป์  

งานวิจัย  

2553 - 2556 การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนากับการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 

2553 - 2555 นำเสนองานวิจัยผ่าน Website: Dharma- silpa และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานประกอบการเสวนา 4 ครั้ง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ (พ.ศ. 2554) หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2554) หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (พ.ศ. 2555) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2556)  


หนังสือและตำรา  

2555        : สารานุกรมสำหรับเยาวชน โดย พระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เล่ม 37 เรื่อง หอศิลป์ หน้า 40 - 77  

2555        : “MOCA BANGKOK พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย จัดพิมพ์ในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ 23 มีนาคม 2555 เนื้อหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการศิลปกรรมของ ไทย จากอดีตสู่ศิลปะร่วมสมัยในปัจจุบัน จำนวน 328 หน้า  

2553        : ตำรา “ทัศนศิลป์” ของกระทรวงศึกษาธิการ 3 เล่ม สำหรับใช้ศึกษา วิชาทัศนศิลป์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

2546        : หนังสือ “หกทศวรรษศิลปกรรมร่วมสมัยไทย พ.ศ. 2486 - 2546”  

2545        : หนังสือ “สื่อประสมและศิลปะแนวจัดวางในประเทศไทย”  

2545        : หนังสือเทคนิคสร้างสรรค์จากหนังสือชุด งานช่างศิลปกรรมและศิลปะร่วมสมัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 140 หน้า  

2539        : หนังสือ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - 8”  

2539        : หนังสือ “ศิลปะรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 9”   


การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางทัศนศิลป์แก่สาธารณชน  

การแสดงนิทรรศการเดี่ยว  

2563        : การแสดงงานจิตรกรรม เพื่อแสดงความรำลึก 111 ปี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

5 มีนาคม - 30 เมษายน 2563  

2562        : การแสดงงานศิลปกรรม “มุทิตาศิลป์” เนื่องในวาระ 65 ปี ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 

16 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2562  

2559        : “สู่สภาวะใหม่ 2559” นิทรรศการศิลปกรรมของวิโชค มุกดามณี  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 16 สิงหาคม - 15 กันยายน 2559  

2559        : นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ 

3 - 30 มิถุนายน 2559  

2556        : นิทรรศการเชิดชูเกียรติศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ปี 2555 ณ หอเกียรติคุณ วิทยาลัยช่างศิลป 

4 - 29 มีนาคม 2556  

2552        : การแสดงงาน จิตรกรรม 2552 ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  การแสดงงานเรื่อง ความบันดาลใจจากพระพุทธศาสนา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร 

2551        : การแสดงศิลปกรรมย้อนหลัง พ.ศ. 2515 - 2551 จากวิถีไทยสู่วิถีร่วมสมัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ  

2550        : การแสดงงานจิตรกรรม โดย วิโชค มุกดามณี ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  

2548        : การแสดงศิลปกรรม ความผูกพัน ณ โซฟิเทล สีลม กรุงเทพฯ  

2547        : การแสดงผลงานศิลปกรรมของวิโชค มุกดามณี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปะ  กรุงเทพฯ  

2546        : การแสดงศิลปกรรม สัจจะธรรมชาติ ณ เดอะสีมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ 2544 การแสดงศิลปกรรม ใบหน้าในสหัสวรรษใหม่ 

ณ อะโกะแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ  

2541        : การแสดงศิลปกรรม โลกภายนอกและมุมมอง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  

2539        : การแสดงศิลปกรรม จักรวาล : ชีวิต : วิทยาศาสตร์  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  

2538        : การแสดงศิลปกรรม ศิลปกรรมดินเผา 38 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ  

2536        : การแสดงศิลปกรรม สัญญาณสิ่งแวดล้อม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  

2535        : การแสดงศิลปกรรม สู่สภาวการณ์ใหม่ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ  การแสดงศิลปกรรม ศิลปกรรมดินเผา 

ไดอะล๊อก 1991 แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ  

2529        : การแสดงศิลปกรรม Solo Painting Exhibition, Exhibition Hall มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   


การบรรยายครั้งสำคัญในฐานะศิลปิน วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะในประเทศ  

2517 – ปัจจุบัน บรรยายให้กับองค์กรและสถาบันศิลปะของรัฐและเอกชนหลายครั้ง  


การบรรยายครั้งสำคัญในฐานะศิลปิน วิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะในต่างประเทศและระดับนานาชาติ  

2552        : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง “Contemporary Art in Thailand”  และเรื่อง “Workshop and Art Exchange in Thailand” ณ Guangzhou Academy of Fine Arts สาธารณรัฐประชาชนจีน  

2551        : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง “The Development of Thai Contemporary Art From 1943 - 2003 และ Sculpture and Environment in Thailand ณ เมือง Goyang กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  

2550        : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง Contemporary Art and Thai Style ในการประชุม International Symposium on Architecture & Culture in Suvarnabhumi ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2546        : วิทยากรรับเชิญบรรยายเรื่อง “The Pac III of Thai - American - Vietnam” ณ หอศิลป์ Cal Poly State University, San Luis Obisbo, USA   

2543        : วิทยากรบรรยายเรื่อง “Thai - American Art Exchange” ณ มหาวิทยาลัย Cal Poly State University, San Luis Obisbo, USA  2539        : ศิลปินรับเชิญบรรยายเรื่อง “Man - Relationship - Things” ณ Yokohama Museum of Art เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น  2536        : ได้รับเชิญให้เสนอบทความเรื่อง Towards the Shaping of ASEAN Visual Arts ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน ศิลปะของศิลปินอาเซียน  


รางวัลเละเกียรติยศ  

2562        : ศาสตราจารย์ระดับ 11 มหาวิทยาลัยศิลปากร  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2559        : ได้รับการยกย่องจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดการแสดง เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ประจำปี 2559  

2556        : ได้รับการยกย่องจากวิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ณ หอเกียรติคุณ

2555        : ได้รับเกียรติยกย่องเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) 

2554        : รางวัล World Master in Art and Culture จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

2553        : รางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี  2552        : ได้รับการยกย่องเป็น “เมธีวิจัยอาวุโส” ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2537        : รางวัล ASEAN Art Award การประกวดภาพจิตรกรรมของบริษัท  ฟิลลิป มอร์ริสกรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด

2535        : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (สื่อประสม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2535        : รางวัลดีเด่น ประเภท Ceramic Art การประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 กรุงเทพฯ

2531        : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (สื่อประสม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ  

2531        : รางวัลดีเด่น ประเภท Ceramic Art การประกวดเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 5 กรุงเทพฯ

2530        : รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมธนาคารกสิกรไทย  

2529        : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2527        : รางวัลที่ 1 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ 

2527        : รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ

2525        : รางวัล “The Winner” ประกวดการ์ตูนนานาชาติ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2524        : ศิลปินรับเชิญ ในการประกวดการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของ หนังสือพิมพ์โยมิวยูริ ชิมบุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2523        : รางวัล “ACCU Prize” การประกวดภาพประกอบของ UNESCO  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

2523        : รางวัลชนะเลิศ การประกวดการ์ตูนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ของหนังสือ พิมพ์โยมิวยูริ ชิมบุน กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   


ทุนการศึกษาและทุนสร้างสรรค์  

2553 - 2556        : ได้รับทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ในการบริหารโครงการวิจัย “การตีความคำสอนในพระพุทธศาสนา” โดยศิลปิน 12 คน  

2539 - 2540        : ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะจากมูลนิธิ Pollock - Krasner Foundation  

2539                : ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลปะจาก Yokohama Museum of Art  

2527 - 2529         : ได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นศึกษาศิลปะ Contemporary Art และ Graphic Design 

ณ มหาวิทยาลัย Tokyo Gakugei กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น