สวัสดิ์ ตันติสุข

สวัสดิ์ ตันติสุข (2468 - 2552)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช 2534

สวัสดิ์ ตันติสุข

เกิด : 25 มกราคม 2468  (2468 - 2552)
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2534   

การศึกษา : 
2485 - สำเร็จการศึกษา ระดับ ป.ป.ช. จากโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพมหานคร  
2488 - อนุปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรมและประติมากรรม จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร  
2503 - สถาบันศิลปะแห่งกรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์สวัสดิ์ ได้รับราชการในตำแหน่งช่างตรีในแผนกหัตถศิลป์ กองสถาปัตยกรรม ในกรมศิลปากร ต่อมา ได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแผนกกลาง ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อ พ.ศ. 2497 อีก 7 ปี ต่อมา คือ ในปี พ.ศ. 2504 เลื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร และดำรงตำแหน่งอยู่ถึง 14 ปี จากนั้นจึงได้รับการเลื่อนชั้นเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลป์ในกรม ศิลปากร ดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. 2528 ในตำแหน่งช่างศิลป์ระดับ 9   

การทำงาน : 
- เข้ารับราชการในตำแหน่งช่างตรีในแผนกหัตถศิลป์ กองสถาปัตยกรรมในกรมศิลปากร 
2497 - หัวหน้าแผนกกลาง ในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2504 - อาจารย์สวัสดิ์ก็ได้การเลื่อนเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร ได้ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ถึง 14 ปี จึงได้รับการเลื่อนเป็นผู้อำนวยการวิทยายช่างศิลป์ในกรมศิลปากร 
2528 - เกษียณอายุราชการในปี ในตำแหน่งช่างศิลป์ระดับ 9 

ผลงาน : 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 
- รางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพเขียน เมืองราเวนา อิตาลี 
- รางวัลที่ 1 การประกวดภาพเขียนของมหาวิทยาลัยแห่งกรุงโรม อิตาลี 
- รางวัลที่ 1 ประเภทสีน้ำ การประกวดภาพเขียน ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปะนานาชาติ กรุงไซง่อน ประเทศเวียดนามใต้ 
- รางวัลจากงานมหกรรมศิลปะ ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส 
- รางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม ได้รับเกียรติเป็นศิลปินชั้นเยี่ยม 
2498 - รางวัลเหรียญทอง การแสดงงานจิตรกรรม เมืองราเวนนา อิตาลี 
2502 - รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมมหาวิทยาลัยแห่งกรุงโรม 
2503 - รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปะระหว่างชาติ ไซ่งอน 
2505 - แสดงงานจิตรกรรมที่ได้รับเชิญจากกลุ่ม ส่วนราชการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ  

เกียรติคุณที่ได้รับ : 
ผลงานต่างๆ รวมทั้งการทำงานเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่งานในสาจิตรกรรม อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุขได้สรรค์สร้างผลงานทางศิลปออกมาเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องที่ ทำให้อาจารย์ได้รับการยกย่องเป็นอย่างสูง ดังนี้ -ศิลปินชั้นเยี่ยม (สาขาจิตรกรรม) จาก การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ 
2498 - ศิลปินดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2527 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
-ราชบัณฑิตสำนักศิปกรรม ประเภทวิจิตรศิลป์ 
-ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาวิจิตรศิลป์