ปรีชา นวลนิ่ม

ปรีชา นวลนิ่ม
อาจารย์ภาควิชาทัศน์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปรีชา นวลนิ่ม

เกิด : 9 มิถุนายน 2522


การศึกษา

  • 2546 -   ศิลปบัณฑิต  (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • 2549 -   ศิลปมหาบัณฑิต  (จิตรกรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปากร 


สถานที่ทำงาน  

:  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  จ.มหาสารคาม  44150  โทร.084-6439528 
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำ 


การแสดงงานกลุ่ม 
2548 -   การแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติ  ครั้งที่  51 
2549  -  การแสดงผลงานเดี่ยว  ณRed  mill Gallery  Johnson,  Vermont  studio  center  U.S.A
          -  ศึกษาดูงานศิลปะ  เป็นเวลา  7  วัน  ณ  The  MOMA  Museum  และ  The  Metropolitan  Museum  fo  Art,  New  York,  U.S.A
2550  -  การแสดงผลงาน  “จิตรกรรมทิวทัศน์”  ณ  หอศิลป์จำปาศรี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
          -  การเข้าร่วมโครงการ  “ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ  รุ่นที่  4”  ณ  หออัครศิลปิน  คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.  ปทุมธานี 
          -  การแสดงผลงาน  “สายธารแห่งสีน้ำ”  ณ  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  6  รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวัง    

             สนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม 


รางวัลเกียรติประวัติ

  • -  รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  ประเภทจิตรกรรม  ระดับ  ปวส.  วิทยาลัยช่างศิลป์  กรุงเทพฯ 
  •    รางวัลชมเชยประเภทจิตรกรรม  ระดับ  ปวส.  วิทยาลัยช่างศิลป์  กรุงเทพฯ 
  •    รางวัลชมเชยประเภทวาดเส้น  ระดับ  ปวส.  วิทยาลัยช่างศิลป์  กรุงเทฯ 

2548   - รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ  2  Altemates,  The  Vermont  Studio  Center,  Asian  artists  Freeman  Fellowship  2005-2006,  U.S.A.
2549   -  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ  1  Winner,  The  Vermont  Studio Center,  Asian  artists Freeman  Fellowsip  2006-2007,U.S.A.