เทิดธันวา คะนะมะ

เทิดธันวา คะนะมะ
ศิลปิน

เทิดธันวา คะนะมะ

การศึกษา :
2560 : ศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศิลปไทย) ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แสดงงาน : 
2553 : ชนะเลิศโครงการประกวดวาดภาพ  Doodle 4 Google
2560 : 7 องศา นิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2562 : NEO Thaiism – JOYMAN GALLERY
2564 : JAM 6+1 @LHONG 1919