ไพโรจน์ ธีระประภา

ไพโรจน์ ธีระประภา
ศิลปิน

ไพโรจน์ ธีระประภา

การศึกษา
- ปริญาตรี ออกแบบนิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร กรุงเทพฯ ประเทศไทย
- ปริญญาโท ออกแบบนิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ ศิลปากร กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ผลงาน
- เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแรงบันดาลไทย
- เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มเซียมไท้ 

รางวัล
- ศิลปินศิลปาธร สาขาเรขศิลป์ 2557
- นักออกแบบเกียรติยศ สาขากราฟิกดีไซน์ ปี 2560

การแสดงงาน
- Rang Bun Darn Thai , 2013 : Inspirational Thai Arts 
- Siam App, 2014 : Inspirational Thai Arts  
- Zine, Tokyo, 2015 : Hand Crafted books from a Thai designer describes in his own way how Thai style would be. 
- Kraft, 2015 : Hand Crafted books from a Thai designer describes in his own way how Thai style would be.
- Fark Thai, 2015 : Souvenirs and Gifts from the interpretational eyes of foreign tourists about “being Thailand” 
- ชุมทางร้อยไทย : โครงการออกแบบงานร่วมสมัยจากต้นทุนศิลปวัฒนธรรมไทย จากหลากหลายสถาบันตามหลักคิด “แวดล้อมคือตัวตน” โดย.  
  ความร่วมมือของกลุ่มเซียมไล้ และ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ม.ค. 2563)